Home
 

 • การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ >> 19 พ.ค.60
 • ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารและวัสดุเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ >> 17 พ.ค.60
 • สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำส่งเอกสารจำนวน 2 รายการ >> 17 พ.ค.60
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 >> 15 พ.ค.60
 • หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานฯ >> 15 พ.ค.60
 • การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ >> 9 พ.ค.60
 • เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำทะเบียนมะเร็ง ปี 2560 >> 5 พ.ค.60
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017>> 27 เม.ย. 60
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 24>> 27 เม.ย. 60
 • แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที่ 3/2560>> 5 เม.ย.60
 • อ่านเพิ่มเติม...

   


 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน นักรังสีการแพทย์>> 19 พ.ค.60
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 60>> 15 พ.ค.60
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสารณสุขทั่วไป นักรังสีการแพทย์>> 2 พ.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 60>> 20 เม.ย.60
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 60>> 18 เม.ย.60
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ>> 11 เม.ย.60
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้>> 31 มี.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้>> 27 มี.ค.60
 • อ่านเพิ่มเติม...

   

 • สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 26 พ.ค.60
 • แบบ Laout โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 26 พ.ค.60
 • ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 26 พ.ค.60
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 26 พ.ค.60
 • สรุปผลการประเมินราคา ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 26 พ.ค.60
 • ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 26 พ.ค.60
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 26 พ.ค.60
 • รายละเอียดประมาณราคา ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 26 พ.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเตียงผ่าตัด >> 23 พ.ค.60
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาปรุบปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center)--(ดาวน์โหลด:สรุปผลการประมาณราค) >> 17 พ.ค.60
 • รายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจ้างเหมาปรุบปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 17 พ.ค.60
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement)--(ดาวน์โหลด แบบ Layout) >> 17 พ.ค.60
 • รายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 17 พ.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Monitor EKG >> 5 พ.ค.60
 • อ่านเพิ่มเติม...

   

 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 26 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งถังปรับสภาพน้ำเสียก่อนส่งต่อเข้าระบบคลองวนเวียน >> 19 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาปรุบปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) >> 17 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Improvement) >> 17 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC) > 8 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) mini plate 2 Screw และอุปกรณ์ plate and screw จำนวน 1 ชุด >> 3 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เตียงใส่แร่ >> 2 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอุปกรณ์ suction pipeline>> 2 พ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติ (Water jet Endoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 1 พ.ค.60
 • อ่านเพิ่มเติม...